Servicetilbud / PP-tjenesten

PP-tjenesten

Publisert 26.10.2011 14:26,
Sist oppdatert 27.10.2011 16:18

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er et tjenestekontor som fritt kan benyttes av elever, foreldre, lærere og andre. Kontoret har ulike fagstillinger som består av spesialpedagoger, psykologer, sosialkurator, ped.psykologiske rådgivere og logoped.Disse har bl.a. til oppgave å gi råd til og hjelpe elever som har problemer av ulike slag:

  • fagproblemer (for eksempel skrive- og lesevansker)
  • sosiale problemer (for eksempel problemer i forhold til egen familie, til lærere, vanskelig bosituasjon, økonomi)
  • problemer av mer personlig art (for eksempel angst, depresjon, sjenanse, konsentrasjonsproblemer)

Elevene kan henvende seg til PP- tjenesten enten på eget initiativ eller gjennom klasseteam/ rådgiver. PP- tjenesten har taushetsplikt.

PP-tjenesten har kontorer i Mausetvegen 10a. Mandag mellom 09.15 og 11.00 er representanter for PP-tjenesten å treffe på skolen og ellers etter avtale.