Prosjekter / IKO

IKO

Publisert 12.09.2017 15:03,
Sist oppdatert 12.09.2017 15:04

IKO – Identifisering, kartlegging og oppfølging

Hedmark fylkeskommune deltar i forskningsprosjektet IKO – modellen som gjennomføres i samarbeid med fire andre fylkeskommuner og Høgskolen i Oslo og Akershus. I oppdragsbrevet påpekes viktigheten av god implementering og forankring ved hver enkelt skole. Halvparten av skolene i Hedmark deltar i prosjektet som varer frem til 2019. Alle elever og trinn ved skolen er med.

 

IKO – modellen har som hovedmål å gi alle elever best mulig faglige og sosiale forutsetninger for å komme videre i et utdanningsløp. Modellen er utviklet med tanke på å gi skolene et godt verktøy i arbeidet med å identifisere og kartlegge ungdom som av ulike årsaker ikke har utbytte av opplæringen, samt sikre at oppfølgingen har som mål å gi fullt utbytte av ordinær opplæring.

 

IKO - modellen tar utgangspunkt i følgende definisjon av frafall og årsak til frafall:

  • Frafall er når elever med kapasitet til å fullføre og bestå ikke gjør det – enten ved at de slutter underveis eller ved at de ikke består enkeltfag
  •  Frafall er ofte et resultat av negative relasjoner mellom elev og skolesystemet og ikke en feil hos individet (eleven)

Identifisering

Identifisering av IKO-elever på Ringsaker videregående skole skjer på grunnlag av følgende fastsatte kriterier:

  • Grenseverdier for karakterer og fravær
  • Melding om mistrivsel
  • Urealistiske studie-/yrkesvalg
  • Kritiske grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning

 

På de videregående skolene blir elever identifisert både ved trinnoppstart og løpende underveis i skoleåret. Akershus fylkeskommune har, i samarbeid med Conexus, utviklet en IKO-modul i Conexus engage for å lette skolenes arbeid med identifisering og kartlegging. Programmet har autofunksjoner for identifisering av frafallsutsatte elever, og funksjoner for overføring av elevinformasjon fra ungdomstrinnet til videregående skole.

Kartlegging

Etter identifiseringen blir eleven nærmere kartlagt med hensyn til årsakene til at en eller flere av faktorene slår ut. Kartlegging skjer ved hjelp av forventningssamtale med elev og foresatte eller bare elev og kartleggingsverktøy. Begge deler finnes i Conexus engage.

Oppfølging

På bakgrunn av resultatene av kartleggingen setter skolen i gang en tett og systematisk oppfølging. Innholdet i tiltakene rettes mot styrking av elevenes grunnleggende ferdigheter, økt motivasjon for videre skolegang, bruk av læringsstrategier og andre egnede tiltak.